Diagnoza psychologiczna

Dostępne formy diagnozy:

Badanie osobowości – pozwalające stworzyć charakterystykę psychologiczną osoby badanej,
Badanie intelektu (ilorazu inteligencji) – pozwala określić poziom inteligencji osoby badanej oraz oszacować sprawność wybranych funkcji poznawczych,
Badanie neuropsychologiczne – pozwala rozpoznać obecność ewentualnych dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego oraz ocenić sprawność funkcjonowania poznawczego.

Czas trwania terapii:

ustalany indywidualnie

Cena:

120 zł

Informacje szczegółowe:

Dokłada procedura diagnozy psychologicznej (stosowane metody, zakres, czas) jest każdorazowo dopasowywana do indywidualnych potrzeb pacjenta. Diagnoza psychologiczna to najczęściej cykl 3 do 4 spotkań.


Zadzwoń
Adres